Snelle en gratis levering!

NU VERKRIJGBAAR IN BENELUX

DE ORIGINELE CAPSULA MUNDI

Nu winkelen

Algemene voorwaarden

SOLUTION ARCHITECTS BV, handelsnaam Cocon Benelux – Algemene Voorwaarden

Versie 12-2023

Op de verkoop van onze producten via de webshop van Cocon Benelux zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van ons als verkoper en u als koper zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk vast te leggen.

1 – Betekenis van woorden in deze algemene voorwaarden

In de volgende tekst van de algemene voorwaarden hebben de volgende woorden een vaste betekenis:

 • Cocon Benelux / Solution Architecten bv: met deze namen duiden we onszelf aan. Solution Architects bv is het bedrijf dat deze website exploiteert onder de handelsnaam Cocon Benelux en daarop producten te koop aanbiedt. Solution Architects bv is gevestigd in Dongen, Nederland en zal verder worden aangeduid onder de handelsnaam Cocon Benelux.
 • Koper: de consument die met Cocon Benelux een koopovereenkomst sluit met betrekking tot één of meer producten die door Cocon Benelux worden aangeboden in de webshop van Cocon Benelux;
 • Afkoelperiode: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om zich binnen de bedenktijd van de Overeenkomst op afstand te ontdoen;
 • Contract op afstand: een overeenkomst die tussen Cocon Benelux en Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerde verkoop op afstand of dienstverlening, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument.

2 – Toepassing van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cocon Benelux en op elke overeenkomst die op afstand tussen Cocon Benelux en Koper wordt gesloten.
 2. Cocon Benelux geeft aan dat de tekst van deze voorwaarden voor kopers elektronisch op de website beschikbaar is en op zodanige wijze dat deze door koper op eenvoudige wijze op een duurzame gegevensdrager kan worden gekopieerd.

3 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cocon Benelux onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cocon Benelux is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 • Cocon Benelux treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens van Koper aan Cocon Benelux en zorgt voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling door Koper aan Cocon Benelux zal Cocon Benelux passende veiligheidsmaatregelen treffen. Betalingen worden op de bankgegevens van de Koper weergegeven als betaling aan Solution Architects bv.
 • Cocon Benelux heeft het recht een bestelling of aanvraag te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.

Cocon Benelux zal uiterlijk bij levering van het product, schriftelijk, of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, de volgende informatie meesturen: 

 • het elektronische adres waar de koper met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • de informatie over garanties en bestaande after-sales service; de prijs inclusief alle belastingen van het product, en de wijze van betaling en levering.

4 – Herroepingsrecht

 1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cocon Benelux mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar niet tot opgave van de reden(en) van de Koper verlangen.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Cocon Benelux mag, mits Cocon Benelux de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

5 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zullen het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Koper is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die afwijkt van de normale omgang en inspectie als bedoeld in lid 1.
 3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien Cocon Benelux niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Koper alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

6 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan

 1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij Cocon Benelux hiervan binnen de herroepingstermijn op de hoogte stellen door middel van een e-mail aan info@coconbenelux.com of op een andere ondubbelzinnige manier.
 2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan Cocon Benelux. Dit hoeft niet als Cocon Benelux heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft in ieder geval aan de retourtermijn voldaan als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Cocon Benelux verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. De koper draagt de directe kosten voor het retourneren van het product. Indien Cocon Benelux de Koper niet heeft medegedeeld dat zij deze kosten moet dragen of indien Cocon Benelux aangeeft de kosten zelf te zullen dragen, hoeft de Koper de kosten van retournering niet te dragen.

7 – Verplichtingen van Cocon Benelux bij herroeping

 1. Cocon Benelux stuurt onverwijld een ontvangstbevestiging van de melding van herroeping door de Koper.
 2. Cocon Benelux vergoedt alle door Koper gedane betalingen, exclusief eventuele speciale bezorgkosten die Cocon Benelux in rekening brengt voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen vanaf de dag waarop Cocon Benelux het geretourneerde artikel(en) heeft ontvangen. Tenzij Cocon Benelux aanbiedt het product persoonlijk af te halen, mag Cocon Benelux wachten met terugbetalen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. Cocon Benelux zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

8 – Levering

 1. Cocon Benelux zal alle redelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Cocon Benelux kenbaar heeft gemaakt.
 3. Cocon Benelux zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertijd is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Cocon Benelux het door Koper betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Cocon Benelux tot het moment van bezorging op het door Koper aangegeven adres of een vooraf aan Cocon Benelux bekend gemaakte aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9 – Betaling

 1. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, dienen de door Koper verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.
 2. Cocon Benelux zal als voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst van de Koper niet verlangen dat hij meer dan 50% van de koopprijs vooruitbetaalt. Indien bij aanvaarding van een bestelling vooruitbetaling door Cocon Benelux is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de betreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cocon Benelux te melden.
 4. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, kan Koper, na door Cocon Benelux op de hoogte te zijn gesteld van de te late betaling en nadat Cocon Benelux Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van de binnen deze termijn van 14 dagen betaalt, is over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Cocon Benelux gerechtigd de door Cocon Benelux gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

10 – Garantie en bijzondere garantieregeling urnen

 1. Cocon Benelux garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid.
 2. Indien het door de koper bestelde en door Cocon Benelux geleverde product een product is bestemd voor het bewaren van (een deel van) het stoffelijk overschot van overleden personen na crematie in de vorm van een ascontainer (hierna: urn), is Cocon Benelux uitsluitend aansprakelijk voor (fabricage)fouten aan de urnen gedurende een periode van 24 maanden na de datum van totstandkoming van de koopovereenkomst en alleen indien en voor zover Koper aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:
 • de Koper betracht uiterste en passende voorzichtigheid, omzichtigheid en zorg bij alle vormen van gebruik van de urn, inclusief het vullen, verzegelen, plaatsen en opslaan;
 • Koper zal te allen tijde alle redelijke en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de integriteit van de urn blijvend gewaarborgd is; in het bijzonder zal Koper alle passende maatregelen nemen om te voorkomen dat de urn wordt aangetast door invloeden die de integriteit van de urn direct of op lange termijn kunnen aantasten, waaronder de invloed van hitte, vocht, kou, temperatuurschommelingen, zonlicht, trillingen , schokken en stof;
 • de Koper de urn uitsluitend gebruikt voor het reguliere gebruik waarvoor de urn bestemd is, zijnde het daarin plaatsen van de inhoud waarvoor de urn bestemd is en het vervolgens opslaan van de urn en de inhoud daarvan op een vaste plaats en stabiele ondergrond;
 • Koper zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat enig deel van de inhoud van de urn verloren gaat of op enigerlei wijze wordt aangetast in geval van breuk, lekkage of andere aantasting van de integriteit van de urn.
 1. De in lid 2 genoemde aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade bestaande uit de kosten van herstel of vervanging van de urn die is ontstaan door het eventuele gebrek, en omvat niet schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen immateriële schade, die voortvloeit uit de waardevermindering. van de integriteit van de urn en de inhoud ervan, veroorzaakt door het defect.

11 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cocon Benelux.
 2. Bij Cocon Benelux ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cocon Benelux binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Koper dient Cocon Benelux in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

12 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Cocon Benelux en koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen naar Nederlands recht worden behandeld bij de rechtbank te Breda.

Sluiten
Sluiten
Winkelmandje (0)

Geen producten in je winkelmandje. Geen producten in je winkelmandje.